Izbornik

Pitanja i odgovori

1. Što je Ugovor o doživotnom uzdržavanju?

Ugovor kojim se obvezuje jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili neku treću osobu (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da davatelj uzdržavanja dobiva navedenu imovinu u trenutku smrti primatelja uzdržavanja.

2. Što je Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju?

Ugovor kojim se obvezuje jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećeg (primatelj uzdržavanja), uzdržavati do njegove smrti, a druga strana se obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine.

3. Koja osnovna razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju?

Osnovna razlika je trenutak prijenosa imovine.
kod ugovora o doživotnom uzdržavanju - trenutak smrti primatelja uzdržavanja
kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju - odmah nakon sklapanja ugovora. 

4. U kojem obliku moraju biti sastavljani Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju da bi bili važeći?

Ugovor mora biti:
sastavljen u pisanom obliku
ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.

5. Zašto sklopiti Ugovor o uzdržavanu – koje su obveze davatelja uzdržavanja?

Prava i obveze u ugovoru samostalno se dogovaraju s drugom stranom te one ovise o potrebama i mogućnostima ugovornih strana i različite su od slučaja do slučaja, ali najčešće se odnose na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kao što su pružanje ili osiguravanje smještaja, pomoć oko održavanja higijene, briga oko zdravlja(prijevoz doktoru, nabavka lijekova i sl. ) osiguranje odjeće i obuće, osiguravanje hrane i pića, sahrana primatelja uzdržavanja itd.

6. Kako se može raskinuti Ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju?

a) Sporazumno i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje
b) Jednostrano
- ako davatelj i primatelj uzdržavanja prema ugovoru žive zajedno, a njihovi su se odnosi toliko poremetili da zajednički život postane nepodnošljiv
- kada druga strana ne ispunjava svoje obveze iz tog ugovora
c)Izvanredne okolnosti
- nastale nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora.  (npr. iznenadno osiromašenje davatelja uzdržavanja zbog kojeg on više ne može uzdržavati primatelja uzdržavanja.

7. Što je Ugovor o darovanju?

Ugovor o darovanju nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati. Ugovor o darovanju  mora biti sklopljen u pisanom obliku.

8. Koja je razlika između Ugovora o darovanju i Ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju?

Razlika između Ugovora o darovanju i Ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju je što kod darovanja nema protučinidbe. (ugovor je besplatan).

9. Što je oporuka?

Oporuka je jednostrani pravni posao – izjava posljednje volje kojom ostavitelj raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti.

10. Koje vrste oporuka postoje?

a) Privatna oporuka je ona koju oporučitelj sastavlja bez sudjelovanja javnih tijela
- vlastoručna je ona oporuka koju je oporučitelj sam vlastoručno napisao i potpisao
- pisana oporuka pred svjedocima postoji ako je oporučiteljeva volja očitovana u ispravi, bez obzira tko ju je sastavio, za koju je oporučitelj pred svjedocima izjavio da sadrži njegovu oporuku i potpisao je
- Usmena oporuka može se izjaviti samo u izvanrednim prilikama (objektivne naravi – požar, poplava, potres, rat, nesreća i sl.; subjektivne naravi – neposredna smrtna opasnost npr. uslijed bolesti)

b) Javna oporuka je sastavljena uz sudjelovanje javnih tijela javna općinski sud, javni bilježnik, diplomatsko ili konzularno predstavništvo RH u inozemstvu)

Redovita oporuka je oporuka koja se može napraviti u svakoj prigodi (normalnim okolnostima) i neograničenoga je roka trajanja

Izvanredna oporuka je ona koja se sastavlja u izvanrednim okolnostima (usmena oporuka)

11. Na koji način se oporuku može opozvati?

Oporuka se može opozvati u cjelini ili djelomično i to na više načina:
- očitovanjem danom u bilo kojem obliku u kojem se po zakonu može napraviti oporuka
- uništenjem oporuke
- novom oporukom
- kasnijim raspolaganjem stvarima ili pravom koje ste nekom oporukom namijenili.

Ovaj projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Suradnici

Udruga umirovljenika Općine Kanfanar

Udruga umirovljenika Općine Bale

Udruga umirovljenika Općine Svetvinčenat

Udruga umirovljenika Pazinštine

Partner

     Općina Žminj

Kontakt

Udruga umirovljenika Općine Žminj

Trg M. Tita 4
52341 Žminj

pitanja@stopotpisujem.eu